Tin tức thị trường

THỰC HIỆN NGHIÊM VIỆC SỬ DỤNG SEAL ĐỊNH VỊ ĐIỆN TỬ ĐỂ NIÊM PHONG, GIÁM SÁT HẢI QUAN

Ngày 25/07/2022

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hàng hoá chịu sự giám sát hải quan.

seal-ding-vi-dien-tu

Tổng cục Hải quan yêu cầu khi sử dụng hết seal định vị điện tử để niêm phong hàng hoá chịu sự giám sát hải quan vận chuyển giữa các cục hải quan thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

Đối với hàng hoá quá cảnh; hàng hoá gửi kho ngoại quan; hàng hoá kinh doanh tạm nhập - tái xuất (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập - tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu chỉ đạo nghiêm các chỉ đạo, từ ngày 26/7/2022, đơn vị nào không thực hiện theo đúng nguyên tắc sử dụng hết seal diện tử mới được chuyển sang seal, niêm phong hải quan thường sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.

Nguồn: Báo Hải quan online