Tin tức thị trường

XÁC ĐỊNH HÀNH VI VI PHẠM, MỨC ĐỘ LỖI ĐỂ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ PHÙ HỢP

Ngày 22/09/2022

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh thành phố về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về pháp luật hải quan trong quá trình triển khai áp dụng Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan Hải quan và DN kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM).

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước, mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Công chức Chi cục Hải quan cảng Cái Lân xử lý khai báo trên Hệ thống VASSCM

Trong quá trình xem xét xử lý, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định hiện hành, thực tế vụ việc để xác định có hay không hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý cho phù hợp.

Theo đó, đối với hành vi không bố trí khu vực lưu giữ riêng hàng xuất nhập khẩu, quá cảnh và hàng tồn đọng theo quy định, qua kiểm tra của cơ quan Hải quan nếu xác định việc bảo quản, sắp xếp, lưu giữ hàng hóa trong khu vực cảng, kho, bãi của DN kinh doanh cảng, kho, bãi không đáp ứng yêu cầu giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan thì xử lý theo thẩm quyền được quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Hải quan; điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi không cập nhật thông tin sai khác và gửi đến Hệ thống VASSCM theo quy định; không cập nhật thông tin thay đổi nguyên trạng hàng hóa và gửi đến Hệ thống VASSCM; không thực hiện gửi thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát... Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố làm rõ nguyên nhân việc không cung cấp, cập nhật thông tin của DN là do nguyên nhân khách quan hay chủ quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc, khó khăn được phản ánh phát sinh trong quá trình thực tế hiện nay khi thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên Hệ thống VASSCM, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Hải quan online