Tin tức thị trường

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI C/O MẪU D MỚI

Ngày 16/11/2022

Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 1/11/2022. 

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống.

Theo đó, đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia, C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp: trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 1/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực), Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 (đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới).

Nguồn: Báo Hải quan Online